Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden MACRAMELINE

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1 Deze voorwaarden zijn behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door MACRAMELINE van toepassing op alle verkoopovereenkomsten die tussen MACRAMELINE, met ondernemingsnummer BE0756955930, en de Klant tot stand komen via haar website www.macrameline.be, alsook op alle aanbiedingen die MACRAMELINE doet door middel van haar website.

1.2 Tenzij wanneer dit schriftelijk door MACRAMELINE werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de Klant, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door MACRAMELINE.

Artikel 2. Ontstaan verkoopovereenkomsten

2.1 De aanbiedingen en prijzen weergegeven op de website van MACRAMELINE www.macrameline.be worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. Zij zijn slechts informatief en verbinden MACRAMELINE niet.

2.2 Bestellingen verbinden MACRAMELINE slechts en een verkoopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de Klant vanwege MACRAMELINE per e-mail een bevestiging van zijn bestelling heeft ontvangen.

2.3 Elke verkoopovereenkomst wordt geacht te zijn gesloten, na aanvaarding, op de plaats van de maatschappelijke zetel van MACRAMELINE. Elke afwijking hierop dient schriftelijk en uitdrukkelijk door MACRAMELINE te worden aanvaard.

2.4 MACRAMELINE heeft het recht de verkoopovereenkomst kosteloos te ontbinden binnen een termijn van 3 (drie) werkdagen nadat de verkoopovereenkomst gesloten werd conform artikel 2.3 indien de voorraad ontoereikend blijkt om aan de bestelling te beantwoorden.

Artikel 3. Handelingsbekwaamheid en status

3.1 Door het plaatsen van een bestelling garandeert de Klant dat hij meerderjarig en volledig handelingsbekwaam is om de verkoopovereenkomst bedoeld in artikel 1.1 aan te gaan.

3.2 Aankopen via de website bedoeld in artikel 1.1 staan uitsluitend open voor consumenten. De Klant verklaart een natuurlijk persoon te zijn en bij het aangaan van de in artikel 1 bedoelde verkoopovereenkomst te handelen in de hoedanigheid van consument, niet-handelaar.

Artikel 4. Rechtsmisbruik, kwade trouw

4.1 In geval van gemotiveerd vermoeden van MACRAMELINE van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de Klant, is MACRAMELINE gerechtigd de overeenkomst te ontbinden lastens de Klant, onverminderd het recht in hoofde van MACRAMELINE om schadevergoeding te vorderen voor de ten gevolge van het rechtsmisbruik of de kwade trouw geleden schade.

4.2 MACRAMELINE is tevens gerechtig om in geval van gemotiveerd vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de Klant de account van de Klant af te sluiten in welk geval de Klant niet langer bestellingen zal kunnen plaatsen via de website.

5.1 De bestelde goederen worden door MACRAMELINE geleverd op het door de Klant aangegeven leveringsadres of worden door de klant opgehaald op afspraak.

5.3 De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en verbinden MACRAMELINE slechts in die mate dat zij ernaar streeft deze termijnen zo dicht mogelijk te benaderen. De leveringstermijnen vormen in geen geval een essentieel onderdeel van de gesloten overeenkomsten. Indien geen leveringstermijn werd overeengekomen zal MACRAMELINE de goederen leveren binnen een termijn van 30 dagen nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de goederen niet werden geleverd binnen de vooropgestelde termijn of binnen voormelde termijn van 30 dagen, heeft de Klant het recht MACRAMELINE te verzoeken de goederen te leveren binnen een aanvullende termijn die gelet op de omstandigheden passend is. Indien de goederen niet worden geleverd binnen deze aanvullende termijn, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

5.4 In geen geval is MACRAMELINE gehouden tot levering over te gaan zolang zij de in artikel 6.1 bedoelde betaling niet heeft ontvangen.

Artikel 6. Betaling

6.1 Betaling dient te gebeuren aan de hand van één van de betalingsfaciliteiten aangeboden op de website. De Klant verklaart enkel gebruik te maken van betaalkaarten of kredietkaarten die hij gerechtigd is te gebruiken en verklaart dat voldoende fondsen aanwezig zijn om de betaling te laten doorgaan. Betaling door middel van overschrijving of cashbetaling is uitsluitend mogelijk indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen werd overeengekomen.

6.2 In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belopen van 12% per jaar vanaf de vervaldatum.

6.3 In geval van laattijdige betaling zal tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25 euro.

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1 De consument heeft het recht aan MACRAMELINE mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken moet de Klant MACRAMELINE,  informeren van zijn beslissing tot herroeping per e-mail info@macrameline.be. De Klant mag daarbij gebruik maken van het bijgevoegde herroepingsformulier maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat de Klant de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

7.2 De consument die gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht dient de goederen in de originele verpakking terug te zenden naar de adres die via e-mail afgesproken wordt: in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Klant MACRAMELINE in kennis stelde van zijn beslissing tot herroeping. De Klant wordt geacht deze termijn na te leven wanneer de goederen worden teruggestuurd voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

7.3 De Klant draagt de kosten verbonden aan het terugzenden van de goederen.

7.4 Herroeping wordt enkel aanvaard indien de goederen onbevuild, onbeschadigd en ongedragen worden teruggezonden.

7.5 Indien de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt de Klant alle betalingen terug die hij tot op dat moment heeft gedaan terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door MACRAMELINE geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat MACRAMELINE op de hoogte werd gesteld van de beslissing van de Klant de overeenkomst te herroepen. Behoudens andersluidende overeenkomst gebeurt de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht. In ieder geval zullen voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Niettegenstaande het voorgaande is MACRAMELINE gerechtigd de terugbetaling in te houden tot op datum van ontvangst van de teruggezonden goederen of de dag waarop de Klant het bewijs levert dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naargelang welk ogenblik zich eerst voordoet.

Product toegevoegd aan verlanglijstje.

Hallo, deze website gebruikt cookies.